Artikel 1 DefinitiesArtikel 1 Definities

De organisatie:
InsideOut Training en Coaching 


De Ondernemer:
rechtspersoon die ten behoeve van haar werknemers een Overeenkomst sluit betreffende Training en Coaching.

De  Consument/Ondernemer:
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Training en Coaching

Training en Coaching:
een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst:
Overeenkomst tussen de Organisatie en de Consument/Ondernemer/Ondernemer ter zake van Training en Coaching.


Schriftelijk:
onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2           Toepasselijkheid

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Training en Coaching, die tussen de Organisatie en de Consument/Ondernemer/Ondernemer worden gesloten.

Artikel 3           Het aanbod

 1. 
De Organisatie brengt het aanbod Schriftelijk uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Organisatie aangegeven termijn. Als de Organisatie geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.


 2. Het aanbod omvat ten minste:
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
- de wijze van betaling en de betalingstermijn;
- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur;


 3. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument/Ondernemer/Ondernemer daarvan kennis heeft kunnen nemen. 


Artikel 4           De Overeenkomst


De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument/Ondernemer/Ondernemer. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 


Artikel 5           Duur en beëindiging


 1. De overeenkomst met Consument/Ondernemer/Ondernemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Tussentijdse opzegging is te allen tijde mogelijk en dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 


 2. De Organisatie mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
de Consument/Ondernemer/Ondernemer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van de Overeenkomst schendt;
- de Consument/Ondernemer/Ondernemer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Organisatie of jegens een contractant van de Organisatie.
De Organisatie betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument/Ondernemer/Ondernemer tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.


 3. Indien de Organisatie zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Organisatie mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Organisatie betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.
 


Artikel 6           Prijs en prijswijzigingen


 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.


 2. De Organisatie maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.


 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument/Ondernemer/Ondernemer het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Organisatie te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Organisatie terugbetaald. Het door Consument/Ondernemer/Ondernemer verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.


 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. In dat laatste geval heeft Consument/Ondernemer tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Artikel 7           Verplichtingen van de Organisatie


 1. De Organisatie staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.


 2. De Organisatie onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.


 3. Indien de Organisatie gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.


 4. De Organisatie zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.


 5. De Organisatie treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consument/Ondernemeren/Ondernemer. Artikel 8           Verplichtingen van de Consument/Ondernemer


1. De Consument/Ondernemer houdt zich aan de door de Organisatie gegeven instructies.2. De Consument/Ondernemer/Ondernemer dient een medische contra-indicatie voor Training en Coaching te melden aan de Organisatie.

3. De Consument/Ondernemer/Ondernemer dient de aanwijzingen van de Organisatie c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument/Ondernemer/Ondernemer niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument/Ondernemer/Ondernemer niet bekend is. Indien de Consument/Ondernemer/Ondernemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Organisatie kenbaar te maken, zodat de Organisatie uitleg kan geven.4. Het is de Consument/Ondernemer/Ondernemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.5. Het is de Consument/Ondernemer/Ondernemer niet toegestaan te roken in de door de Organisatie beschikbaar gestelde Training en Coaching ruimtes.6. De Consument/Ondernemer/Ondernemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Organisatie mede te delen. Artikel 9         Tussentijdse wijzigingen


1. De Organisatie kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Organisatie zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument/Ondernemer heeft de Consument/Ondernemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. Artikel 10         Betaling


 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. 

Bij niet tijdige betaling is de Consument/Ondernemer in verzuim nadat hij daar door de Organisatie schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Organisatie gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Voorts is de Organisatie bevoegd om de Consument/Ondernemer de toegang tot de Training en Coaching faciliteiten te weigeren. 

Artikel 11 Annuleringen of te laat komen

 1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u schriftelijk gemeld bij de Organisatie. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. In onderling overleg is het mogelijk om de gemiste afspraak later in te halen. 

 2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van de Organisatie om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.


Artikel 12        Aansprakelijkheid


 1. De Organisatie is tegenover de Consument/Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Organisatie komt. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Organisatie.

 2. 
De Organisatie zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt maximaal €2.500.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.


 3. De Consument/Ondernemer is tegenover de Organisatie aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument/Ondernemer komt. Artikel 13         Klachten


 1. De Organisatie beantwoordt de door de Consument/Ondernemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Organisatie per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument/Ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Artikel 14       Wijzigingsbeding


De organisatie is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument/Ondernemer op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden. De Organisatie informeert de Consument/Ondernemer minimaal één maand van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument/Ondernemer de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal één week voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een week na ontvangst van de opzegging door de Organisatie in.
 


Artikel 15        Toepasselijk recht


Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

ADRES

Kolk 31
4241 TH Arkel
Tel. 06 290 222 38